MUNTHU OBADWA NDI MKAZI.

COMPUTURER REPAIRS AND PHONE MUNTHU OBADWA NDI MKAZI. Munthu obadwa ndi mkazi Ngwa masiku owerengeka, nakhuta mabvuto. Atuluka ngati duwa , nafota; Athawa ngati mthuzi osakhalitsa – Yobu 14:1 Abale anga okondedwa, ndi ndani mwa…

**THE TWO THINGS IN LIFE* Take Notes

COMPUTURER REPAIRS AND PHONE ***The Two Things In Life*** *”Two things that have no benefit;* 1. Love without sacrifice 2. Marriage without love ~ *Two things that entrench love;* 1. Good habits 2. Honesty ~…


26 THINGS MEN MUST KNOW.

COMPUTURER REPAIRS AND PHONE 26 THINGS MEN MUST KNOW. 1… A little ‘thank you’ could strengthen her. . 2… Even when she knows she’s Beautiful, she would like hearing it from you sometimes. . 3……");pageTracker._trackPageview();